خیلی خوشحالم که برنامه نویسم گرچه ازش بدم میاد 

چون مفهوم ایف و الس رو خوب یاد گرفتم 

تفاوت انسانهای بزرگ ، متوسط و کوچک :

ذهن های بزرگ : راجع به ایده ها و نظریات بحث می کنند .

ذهن های متوسط : راجع به اتفاقات و حوادث بحث می کنند .

ذهن های کوچک : راجع به حرف مردم بحث می کنند .

شاه عباس کبیر یک روز گفت: خدا را شکر! همه اصناف در مملکت ایران به نوایی رسیده اند و هیچ کس نیست که بدون درآمد باشد.

سپس خطاب به مشاوران خود گفت: همین طور است؟ همه سخن شاه را تایید کردند.از نمایندگان اصناف پرسید، آن ها هم بر حرف شاه صحه گذاشتند و از تلـاش های شاه در آبادانی مملکت تعریف کردند.اما وزیر عرض کرد: قربانتان بشوم، فقط تنبل ها هستند که سرشان بی کلـاه مانده. 

شاه بلـافاصله دستورداد تا تنبلخانه ای در اصفهان تاسیس شود و به امور تنبلها بپردازد. بودجه ای نیز به این کار اختصاص داده شد.کلنگ تنبل خانه بر زمین زده شد و تنبل خانه مجللی و باشکوهی تاسیس شد.

 تنبل ها از سرتاسر مملکت را در آن جای گرفتند و زندگیشان از بودجه دولتی تامین شد.