آرزویم این بود
جمعه ها تعطیل بود

زندگی آسان بود

آب هم مثل غذا کامل بود

آدمیزاد کمی عاقل بود

آرزویم این بود

 

 آسمان آبی بود

آرزویم این بود

 

ساعتم کند نبود، تند نبود.

آرزویم این بود

جمعه ها تعطیل بود

جای من تنگ نبود‌‌

چای داغُ و بستنی گرم نبود.

حبه قندها همگی شیرین بود.

نوشتن دیدگاه