دوست دارم بنویسم. بنویسم ولی کسی نخواند. بنویسم و اگر کسی خواند نفهمد که من، منم. دوست دارم گلایه کنم. دوست دارم سکوت را داد بزنم. دوست دارم جور دیگر فکر کنم ولی میترسم. دوست دارم باز مقاومت ذهنی خودم را بشکنم و به حد بالاتری از خودم برسم. دوست دارم بهترین باشم یا حد اقل هیچ ترین‌. دوست دارم پارادوکسها را، شاید دوست داشته باشم شما ها را. دوست دارم چرا ها را.

 

نوشتن دیدگاه