هی روزگار ...

شاید هم حی روزگار ...

کاشکی فقط *نویسنده بودم*، هر کسی تو این دنیا یک وظیفه ای داره،

یک امتحانی داره.

امتحان جوری هست که مخیر به راحتی و رد شدن هستی، یا تحمل سختی و قبول شدن.

برخی ها برای اینکه تحمل امتحان پس دادن را ندارند، اصلا امتحان نمی شوند.

اصلا امتحان برایشان مشقت داره و انتخاب اونها در همه امتحان ها امتحان ندادن هست.

ترک امتحان است.

دمشون گرم ولی همیشه سر جاشون می مانند. دقیقا سر جایی که بودند.

 

برخی ها دنبال امتحان شدن هستند. 

دنبال سختی ها، دنبال تحمل سختی ها،

و طی می کنند امتحان ها را .

امتحان من امتحانی است عجیب، و شاید سخت ترین امتحان برای مقدر شده.

انتخاب من انتخابی است بین حواس پرتی هایم و حواس جمع بودن هایم.

دعا کنید حواس جمع بودن را انتخاب کنم و نه حواس پرتی ها را

@sinra_ir

نوشتن دیدگاه