سلام ... این رو می نویسم برای غرق شدگان و رفتگان حاضر

بار ها و بار ها تو برنامه نویسی غرق شدم و هیچ کس جز خدا نمی فهمید.

خودش هم آخرش من رو در آورد.

اگر میخواهید غرق شدن رو تجربه کنید. برنامه نویس بشید...

 

نوشتن دیدگاه