برداشت آزاد من از کتاب پروفسور انشتین عزیز که مجموعه نامه های کودکانه به آلبرت انشتین است.

در تاریخ 14 بهمن 99 تمومش کردم

با بیماری ها متعددی دست و پنجه نرم کرده است.

نه از هیتلر خوشش می آید و نه حاضر است ریاست جمهوری اسرائیل را 5 سال بعد از اشغال فلسطین قبول کند.

اسطوره ای برای یهودیان و تقریبا جزو اولین سلبریتی های رسانه ای.

انشتین، چارلی چاپلین سلبریتی های رسانه های نوین هستند.

با گاندی نامه نگاری کرده است و طرفدار اوست.

اولین مقاله ای که می نویسد در نقد امتحانات نهایی دانش آموزان دبیرستانی است که استرسش به دانش آموزان آسیب می رساند و مفید نیست.

خیلی اهل جزوه نویسی نبوده و در دانشگاه از دوستانی که جزوه خوب می نوشتند جزواتشان را قرض می گیرد.

انشتین به منبعی برای پاسخگویی سوالات آدم ها تبدیل شده بود، اسطوره ای که سوالات پیامبر گونه را نیز می بایست پاسخ بگوید.

پسری در نامه به انشتین می گویند، فراسوی آسمان چیست.

یا پدری در غم فقدان از دست دادن پسرش است می گوید، شما در کتاب جهان آنچنان که من میبینم نوشته اید، هر کسی که پس از مرگ جسمانی زنده بماند فرای درک من است.

آیا باور کنم فرزند دلبند و عزیز من برای همیشه در خاک فرو رفته است؟

حتی دانش آموزی در رابطه با سرعت از بهشت رانده شدن شیطان می پرسد.

جالب اینجاست که نظریه نسبیت معروفش رو در مقطع فوق لیسانس می نویسد.

حتی دختری شش ساله به انشتین نامه مینویسد که من تصویر شما را دیدم بهتر است شما موهایتان را کوتاه کنید.

نوشتن دیدگاه