×

توجه

نمی توان تابع ایمیل را فراخوانی کرد

خیلی خوشحالم که برنامه نویسم گرچه ازش بدم میاد 

چون مفهوم ایف و الس رو خوب یاد گرفتم 

نوشتن دیدگاه