تفاوت انسانهای بزرگ ، متوسط و کوچک :

ذهن های بزرگ : راجع به ایده ها و نظریات بحث می کنند .

ذهن های متوسط : راجع به اتفاقات و حوادث بحث می کنند .

ذهن های کوچک : راجع به حرف مردم بحث می کنند .

نوشتن دیدگاه