عجب نونی براش داشت رو شنیدید؟

شاید شما هم مثل من بشناسید کسانی رو که سودشان در اختلاف است. 

_خط خطی و مچاله کردن کاغذ مثل فیلم ها_

{

نشد...

اینجور نوشتن ها به دلم نمیچسبد. یک چند نفری از قلمم تعریف کردند و همش دیگه نگران این هستم که نکنه این خوب نشه، بعضی اوقات آدم بی جنبه را نباید تعریف کرد. باید شرح داد.

}

_خروج از خط خطی و مچاله کردن_

اشیا به ضد اونها شناخته می شودند مثلا اگر سیاهی نباشد که سفیدی معلوم نمی شود. یا تر و خشک یا هزاران مثال دیگر

ما این قانون ضدیت رو خوب فهمیدیم.

ولی بعضیهامون چون هویتی نداریم برای اینکه شناخته بشیم برای خودمون متضاد درست میکنیم. دشمن درست می کنیم.

از لحاظ سیاسی بگیر، فرهنگی بگیر و ...

این داستان امروز و دیروز نیست.

اختلاف نون دارد، آن هم چه نونی...

مساله ساده هست:

آدم باش، مهربان باش، دیگران را ببین، با آنها ارتباط داشته باش، تفاوت ها را قبول کن، دشمن نساز

ولی اگر جرات داری اون رو بیان کن.... خیلی ها که نمی فهمند آنها هم که می فهمند میترسند نکند دیگر من شناخته نشوم. آخر حیات و نون آنها در  دشمنانی است که برای خود ساخته اند.

 

نوشتن دیدگاه