گوش کن، خوب گوش کن هنوزم که هنوز است، آشنایی ما را صدا می زند.

هل من ناصر ینصرنی؟

آیا یاری دهنده ای هست که مرا یاری کن؟

درست همین مهرماه 1340 سال(شمسی) پیش بود که امام حسین را سردرگمان، مرددین، بی بصیرتان کمک نکردند گرچه مسلمان بودند و نماز می خواندند و روزه می گرفتند.

امام حسین هنوز هم که هنوز است دارد فرا می خواند و هنوزم که هنوز است چه بسیارند، سردرگمان، مرددین، بی بصیرتان. 

و اینگونه هر روز تاریخ تکرار می شود و اینگونه هست که هر روزمان عاشوراست و هر زمینمان کربلا. 

حیف، حیف که

چه بسيارند عبرت ها ، و چه اندك است عبرت گرفتن ها .

 

نوشتن دیدگاه