به این نوع جملات میگویند: کاریکلماتور
چقدر زود عقاید خشکمان، تر می شوند.
توضیحش بماند برای بعدی که هرگز نخواهد آمد.

 

نوشتن دیدگاه