STRICT_TRANS_TABLES در mysql باعث می شود که بتوانیم بصورت خطا دار insert یا update انجام ندهیم

مثال

STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION

 

 

NO_BACKSLASH_ESCAPES,STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION

 

باید با دسترسی روت در mysql قسمت variable مشاهده کنید

با هر بار ریست mysql این مقدار بر میگرده به حالت پیشفرض

حالت پیشفرض رو از طریق /etc/my.cnf میتوانید تغییر بدهید

[mysqld] اینجا

اضافه کنید

sql_mode=

نوشتن دیدگاه