کتاب ارتداد یامین پور را امروز خواندم
اوایل کتاب نظرم رو جلب نکرد ولی در ادامه بعد از صبح لعنتی سپیده دم ۲۲ بهمن سال ۵۷(عبارت کتاب) شیوه ای رو در پیش گرفت که خیلی جذاب بود.
در چند جمله ارتداد یک درگیری تدریجی خودمان با آرمانهایمان هست‌.
ارتداد کتابی تخیلی از واقعیتهایی است که می ترسیم بیان کنیم یا به اون فکر کنیم.

نوشتن دیدگاه