چاپ
دسته: دلتابی ها
بازدید: 256

خیلی خوشحالم که برنامه نویسم گرچه ازش بدم میاد 

چون مفهوم ایف و الس رو خوب یاد گرفتم